TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri tüzüğümüzün 3. maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 3-

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe  üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'ye yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Başvuru Formu’nun doldurulup sekretaryaya teslim edilmesiyle veya (üyeliğe  giriş toplantısından önce imzalı aslını teslim etmek koşuluyla) e-posta/ faks ile iletilmesiyle ilk adım atılır.

Üyeliğe girişi yapılan aday aşağıdaki belgeleri, 10 gün içerisinde Sekretarya’ya teslim etmelidir. Geçerli mazereti olmadığı halde belirtilen sürede belge getirmeyenlerin başvurusu iptal edilir.

Yönetim Kurulu başvuruları, görüşmeleri de göz önünde bulundurarak, değerlendirir ve sonucu en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak aday üyeye bildirir.

1) İstenen belgeler:
* Nüfus Cüzdanı sureti (Muhtarlık)
* İkametgâh (Muhtarlık)
* 1 adet vesikalık fotoğraf
* Giriş aidatı (100 TL) + 6 aylık aidat ödentisi (60 TL) + Üye Kimlik Kartı basım bedeli (10 TL) + FOTO FORUM Yayın Seti(15 TL) toplamı 185 TL peşin alınır.
* Sonraki aidat ödemeleri; nakit ya da banka havalesi ile aylık periyotlarda yapılır.

2) Üst üste iki üyeliğe giriş toplantısına katılmayan başvuru sahiplerinin başvurusu geçersiz sayılır.

3) Çeşitli nedenlerle başvurusu iptal edilen adaylar tekrar başvurabilirler.

4) FOTO FORUM eski üyesi olan başvuru sahipleri
* Üyeliği aidat borcu nedeni ile sona erdirilmiş eski üyelerin öncelikle eski aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Üyeliğini eski numarası ile ve eski üye statüsünde sürdürmek isteyenlerin, eski borçlarını ve yeniden üye kabul edildikleri tarihe kadar olan dönemin aidatlarını cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
* Yeni üye statüsünde devam etmek isteyen eski üyelerin ise üyeliklerinin sona erdirildiği dönem itibariyle birikmiş aidat borçlarını, cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
* İstifa ederek üyelikten ayrılmış üyeler, yeni üye statüsünden yararlanabilirler ve durumları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
* İstifa ve aidat borcu dışında nedenlerle FOTO FORUM Üyeliğinden ayrılmış eski üyelerin durumu Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

5) Belgeler teslim alındığında, toplu halde Yönetim Kurulu kararı alınır ve kart basımı siparişi verilir.

6) Üyeliğe giriş işlemlerinin yürütülmesi ve takibi Dernek Sekreteri'nin görevidir.

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail